+

Reklamace

Reklamační řád dle zákona č.40/1964Sb.Občanského zákoníku ve znění zákona č.136/2002Sb.

Zákazník je povinen zkontrolovat při přebírání zboží, zda obal není porušen a zboží případně poškozeno. V případě, že ano, musí na místě sepsat se zástupcem dopravce protokol o poškození balíku.
Odpovědnost za poškození zboží dopravou nese plně dopravce. Zároveň musí zákazník neprodleně informovat písemně nebo telefonicky prodávajícího o vzniklém problému.

V případě, že zákazník chce zboží reklamovat, musí nejprve prostřednictvím emailu nebo telefonicky sdělit, že bude zboží reklamovat. Následně zboží řádně zabalit a zaslat na adresu prodávajícího, popřípadě na adresu, která je mu sdělena v odpovědi na upozornění o budoucí reklamaci. Tento postup výrazně urychlí celý reklamační proces. K reklamovanému zboží musí zákazník přiložit písemné sdělení o důvodu uplatňování reklamace, doklady o zaplacení (účtenku či fakturu) a záruční list (v případě, že byl u zboží přiložen).
Reklamace musí být vyřízena v zákonem stanovené lhůtě 30 dnů, pokud se prodávající nedohodne se zákazníkem písemnou formou jinak. Veškeré vyřizování reklamací se drží platných zákonných norem.
Zákazník má právo, aby závada byla včas a řádně odstraněna. Dále má právo žádat o vrácení peněz v případě, že jde o závadu neodstranitelnou. Jde-li o závadu odstranitelnou, pak z důvodu, že u zboží se vyskytla 3x uznaná stejná závada nebo 4x uznaná závada různá.
   

V případě, že zboží:

bylo reklamováno po záruční době

na zboží byly porušeny ochranné samolepky či pečetě výrobce

zboží bylo používáno v rozporu s přiloženým návodem k obsluze

zboží bylo neodborně instalováno, upravováno či opravováno

zboží bylo poškozeno živlem – vodou, ohněm, elektrickým proudem atd.

došlo k neoprávněné změně v záručním listě

nemůže být reklamace uznána za oprávněnou. Zákazník bude písemně nebo telefonicky seznámen s tím, že závada bude odstraněna, ale náklady s tím spojené si musí uhradit.
Tento reklamační řád nabývá platnost dnem 1.1. 2009 a platí na území celé ČR. Zákazník je povinen se s reklamačním řádem seznámit. Nákupem zboží potvrzuje souhlas s tímto reklamačním řádem a zavazuje se jím řídit. Prodávající si vyhrazuje právo na změny tohoto reklamačního řádu bez předchozího upozornění.


+